Inkoop en Bouwlogistiek

Door gezamenlijk stappen te zetten in de inkoop, plukken alle partijen de vruchten. Niels Wesbeek van Ilips deelde zijn ervaringen en de volgende terugkoppelingen zijn gegenereerd.

De workshop was een open en interessante bijeenkomst. Tijdens deze workshop waren meerdere instanties vertegenwoordigd. Aannemers, leveranciers, opdrachtgevers en lokale / regionale overheden.

De conclusie werd getrokken dat het initiëren van optimale bouwlogistiek tijdens de recessie makkelijker was dan in de huidige tijd. Tijdens de recessie wordt het namelijk makkelijker gevonden om onderaannemers / leveranciers mee te krijgen in het idee innovatief en onderscheidend te zijn. Hierbij wordt optimale bouwlogistiek dan meer als een surplus gezien om jezelf als inschrijver te onderscheiden, dan als financieel voordelig.

Dit in tegenstelling tot de huidige tijd waarin iedereen eigenlijk tijd te kort komt. Hierdoor hebben partijen dus ook geen tijd meer om te innoveren, ook al zou dat op de langere termijn een voordeel bieden.

De conclusie werd getrokken dat wanneer vanuit opdrachtgeverschap dit verlangd / geëist wordt, het transitie proces naar optimale bouwlogistiek vergemakkelijkt wordt. Immers wil je als aannemer met onderaannemers in aanmerking komen, dient bouwlogistiek hoog op de agenda te staan. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld zogenaamde EMVI modellen toe te passen bij aanbestedingen. EMVI staat voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving en hierbij geldt dat niet alleen de prijs, maar juist ook (door de opdrachtgever te selecteren) andere kwaliteiten beoordeeld en beloond worden.

Daarnaast werd ook aangegeven dat er vanuit de overheid (lokaal, regionaal en landelijk) awareness gerealiseerd dient te worden. Ook het verzamelen van data genereert meer inzicht, wat mogelijk tot verandering kan leiden.

Ook werd te kennen gegeven dat momenteel meerdere logistieke software oplossingen niet met elkaar kunnen communiceren. Dit bemoeilijkt het proces van optimale bouwlogistiek, omdat niet iedereen met dezelfde software werkt.

Als laatste werd nog aangegeven dat wanneer het modulair bouwen gepromoot wordt vanuit de opdrachtgever, dit ook zal leiden tot optimalere bouwlogistiek. Dit omdat er dan meer geprefabriceerd wordt.

De eindconclusie is dat veel partijen zich onderscheidend op willen stellen om bouwlogistieke oplossingen tijdens de inkoop mee te nemen, maar op dit moment de marktwerking tegen zich hebben. Op het moment dat vanuit de opdrachtgever consequent optimale bouwlogistiek verlangd wordt, wordt dit gehele proces vergemakkelijkt en zal dit ongetwijfeld leiden tot optimale bouwlogistiek door iedereen op termijn.