Afvallogistiek

Context

Een aantal afvalverwerkers heeft aangegeven zich meer te willen focussen op afvalverwerking in plaats van afvalinzameling. Hiermee worden afvalverwerkers grondstoffenleveranciers voorpartijen verder op in de keten. Dit verandert de positie van de afvalverwerkers in de keten. Tevens bestaat langer aandacht voor efficiencyverhoging in de afvalinzameling en dan vooral in binnenstedelijk gebied.

Bevindingen, aandachtspunten, conclusies

De workshop is begonnen met een belangrijke constatering dat een verschuiving van afvalinzameling naar afvalverwerking op dit moment nog geen optie is. Wel willen afvalverwerkers nadenken over optimalisaties en zelfs outsourcing van de afvalinzameling naar een dedicated partij/afvalinzamelaar, maar dan wel eerst d.m.v. een kleinschalige proef.

Verslag

Afvalverwerkers vinden afvalinzameling op dit moment nog een heel belangrijke activiteit om de volgende twee redenen:

1. Garanties m.b.t. voldoende aanvoer van afval Afvalverwerkers vinden aanvoer van voldoende afval, die in feite grondstof voor de afvalverwerker is, cruciaal. Mocht tot afvalinzameling door een dedicated partij/afvalinzamelaar worden overgegaan (outsourcing) dan kan dit niet bij een bestaande afvalverwerker worden ondergebracht. M.a.w. afvalverwerkers laten hun afvalinzameling niet door een concurrent uitvoeren.

2. Onderscheidend vermogen naar de klant toe, servicegerichtheid, de relatie met de klant mag niet verloren gaan. De klant moet zoveel mogelijk worden ontzorgd tijdens een mogelijke proef. Als het gaat om de efficiencyvoordelen dan zijn die vooral te behalen bij de kleinere afvalverwerkers die een minder dicht netwerk in de stad hebben. Bij de grotere afvalverwerkers zijn minder efficiencyvoordelen te verwachten omdat zij al compact inzamelen. Maar men moet zich niet alleen op efficiency blindstaren. De voordelen moeten ook of juist gezocht worden in de leefbaarheid en beleving daar waar afval wordt ingezameld. M.a.w. mocht tot outsourcing van afvalinzameling worden overgegaan dan dienen de gebieden/locaties waar het plaatsvindt qua beleving, uitstraling, orde, netheid en leefbaarheid erop vooruit te gaan door bv. minder containers op straat. Gezien het belang van de leefbaarheid, stedelijke verdichting, de kwaliteit van stedelijk wonen is dit een belangrijk aspect. Uitwisselbaarheid van systemen, standaardisatie zal geen obstakel zijn als er gewerkt zou worden met één dedicated “witte inzamelaar”. 85% van het materieel dat gebruikt wordt, is uitwisselbaar. De nieuwste technieken, zoals de ‘real-time’ data van containers (bv. vullingsgraad van containers) moet de outsourcing helpen. 

Een cruciale groep ontbreekt tijdens de workshop: klanten van afvalverwerkers die afval aanbieden. Deze ‘afvalontdoeners’ zijn de belangrijkste decision-makers: zij bepalen wie hun afval verwerkt en dus inzamelt, zij bepalen de servicegraad. De afvalontdoener bepaalt of hij aan de proef meedoet of niet.

Conclusies

  1. Garantie m.b.t. aanvoer van afval naar afvalverwerkers
  2. Afvalinzameling kan alleen plaatsvinden door (geoutsourced worden aan) een onafhankelijke afvalinzamelaar, ‘witte vrachtauto’ en onder geen beding aan een afvalverwerker
  3. Kwaliteit dienstverlening aan de klant moet optimaal blijven
  4. Outsourcing van afvalinzameling aan een ‘witte vervoerder’ kan d.m.v. een kleinschalige, lokale proef en niet grootschalig worden ingevoerd (N.B. Er zouden voorbeelden in Nederland zijn waar deze methodiek al wordt toegepast).

Afgesproken is om een vervolgafspraak te plannen met een kleinere groep afvalverwerkers. Tijdens deze afspraak wordt een mogelijke proef verder inhoudelijk besproken.