Disclaimer voor www.logistiek010.nl

Logistiek010.nl is een initiatief van de gemeente Rotterdam. Logistiek010 is een platform om kennis te delen met als doel samen het bedrijfsleven de (stads)logistieke sector te verduurzamen en de luchtkwaliteit en bereikbaarheid in Rotterdam te verbeteren. Op deze pagina vindt u de disclaimer van logistiek010.nl.

Deze website is ontwikkeld door of in opdracht van de gemeente Rotterdam [link naar contactinformatie].

Door het gebruik van deze website verklaard u zich akkoord met de navolgende bepalingen.

Gebruik van de website

De gemeente heeft de nodige zorg betracht bij de totstandkoming van de website en haar inhoud, echter:

  1. De gemeente staat niet in voor de veiligheid en beschikbaarheid van de website. Gebruik en het vertrouwen op beschikbaarheid van de website is daarom voor eigen risico.
  2. De gemeente staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. Gebruikers van de website kunnen daarom niet op de juistheid en volledigheid van de informatie vertrouwen. Gebruik van de informatie gebeurt derhalve voor eigen risico. En aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
  3. In het geval een derde mocht menen dat informatie op deze website onrechtmatige jegens hem/haar is, wordt diegene hierbij vriendelijk verzocht dit onverwijld aan de gemeente te laten weten, zodat de gemeente de aanspraak kan onderzoeken en overleg mogelijk is [link naar contactinformatie].

Gebruik van hyperlinks

  1. De gemeente heeft de veiligheid, beschikbaarheid, juistheid en volledigheid van informatie op websites van derden waarnaar wordt verwezen niet gecontroleerd. De gemeente staat mede daarom niet in voor de veiligheid, beschikbaarheid, juistheid en volledigheid van (de informatie op) die websites. Gebruik van verwijzingen en hyperlinks naar die websites en van de informatie op die websites gebeurt voor eigen risico.

Auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten

  1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten (hierna gezamenlijk: IE rechten) op de inhoud van deze website behoren toe aan de gemeente Rotterdam – tenzij anders vermeld -  en worden nadrukkelijk voorbehouden, behoudens het navolgende.
  2. Met als doel het delen van kennis mag informatie op logistiek010.nl zonder voorafgaande toestemming van de gemeente Rotterdam door externe partijen worden overgenomen en/of gepubliceerd, mits voorzien van een juiste bronvermelding en medewerking wordt verleend aan wijziging of verwijdering als blijkt dat de informatie onrechtmatig mocht zijn, of inbreuk te maken op IE rechten van derden en/of inbreuk wordt gemaakt op regels ter bescherming van persoonsgegevens. De gemeente Rotterdam behoudt zich echter te allen tijde het recht voor de overgenomen en/of gepubliceerde informatie te wijzigen en/of te verwijderen van haar website.
  3. In het geval een derde mocht menen dat de inhoud van de website inbreuk maakt op zijn/haar IE rechten, dan wordt diegene hierbij vriendelijk verzocht dit onverwijld aan de gemeente te laten weten, zodat de gemeente de aanspraak kan onderzoeken en overleg mogelijk is [link naar contactinformatie].